برگه هلو

300 گرمی
تولید کننده: هانان
وضعیت موجودی: اتمام موجودی
118,000 ریال
#کالریچربیکربوهیدراتپروتئین
هر صد گرم هلو خشک 77.00 0.25گرم 19.69گرم 1.16گرم
برچسب های محصول