اعلام لیست تازه خوری

سه شنبه, 20 شهریور 1397

لیست نیازهای تازه خوری سفره خود را اعلام نماید.

قرار است ما خود اول ازهمه عامل به حرفامون باشیم.
اول سفره خودمون رو سالم کنیم.
فعلا از اعضای تهرانی مون شروع میکنیم.

ضمنا
تامین کننده و کشاورز پیشرو معرفی کنید.
هر فعالیت در شمس امتیاز داره.

شرکت در جلسات کمیته ها و فعال بودن بیشترین امتیاز.

با امتیازهای جمع شده چکار میکنیم؟
کمی صبر کنید اعلام می کنیم.

نگید که بما نگفتید؟! 
safe-product.org

Salemkala.ir

ارسال نظر