سخنرانی مدیرعامل موسسه ترویج محصول سالم دکتر شایسته

سه شنبه, 9 آبان 1396

سخنرانی مدیرعامل موسسه ترویج محصول سالم دکتر شایسته در جمع اعضای انجمن ارگانیک ایران باعنوان
"بازاریابی نوین و راه های اعتمادسازی مشتریان"

@safeproductorg
safe-product.org

ارسال نظر