طرح شبکه ی محصول سالم

سه شنبه, 27 شهریور 1397

طرح شبکه محصول سالم توسط معاون وزیر صمت و رئیس نمایشگاه های بین المللی مورد توجه ویژه قرار گرفت و مصاحبه ی اختصاصی هم با مجری طرح انجام شد
همچنین مصاحبه اختصاصی دیگری نیز از سوی شبکه ایران کالای صدا و سیما در داخل قرفه ویژه ستاد توسعه زیست فناوری ریاست جمهوری انجام شد که در برنامه تلویزیونی بار کد بزودی پخش می شود.
ومطالب مهمی را مجری طرح برای توسعه کمی و کیفی بیان نمودند.

ارسال نظر