معرفی طرح شمس (شبکه محصول سالم) چالشها و فرصتها

يكشنبه, 11 شهریور 1397

شبکه خبر 20 مرداد 97

مصاحبه با پرفسور ملبوبی
رئیس کارگروه کشاورزی ستادتوسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
معرفی طرح شمس (شبکه محصول سالم) چالشها و فرصتها

 

 

 

ارسال نظر