سالم کالا
 

مقاله توسعه کسب و کارهای زنجیره تامین محصولات سالم و ارگانیک با رویکرد سازمانی یا 12 گام با محصول سالم از مزرعه تا سفره

10 صفحه نویسندگان: سید محمود رضا شایسته * 1 حسن توکلی 2 1،مدیرعامل مؤسسه ترویج محصول سالم، تهران، ایران 2 پژوهشگر مؤسسه ترویج محصول سالم، تهران، ایران
500,000 ریال
50,000 ریال

پذیرفته شده در کنفرانس بین المللی زنجیره تأمین سبز – ایران – گیلان – دانشگاه آزاد لاهیجان 14 اردیبهشت 1396


چکیده:
اصولا سازمانهای دارای نقش ترویجی غیرانتفاعی تلقی میشوند، یعنی یا دولتی هستند یا سازمانهای مردمنهاد
که تنهاهزینههای جاری خود را تامین کرده و به دنبال سود نیستند. بر پایه مطالعات چند ساله در حوزه تولید محصولات
سالم و ارگانیک، اکنون مدلی تدوین کردهایم که ضمن ایجاد سازمانی انتفاعی با نقش توسعه و ترویج کسب و کارهای
سالم و ارگانیک با اشتغال پایدار در بخش کشاورزی و توسعه بازار محصولات سالم و سبز منجر میشود.
این سازمان دانشبنیان خواهد بود و در این مدل، با در نظر گرفتن رویکرد استراتژیک در تعامل با محیط، کلیه
الزامات توسعهی کسب و کارهای سالم و ارگانیک در چارچوب پروژه و رابطهی بین موجودیتها تعریف شده است .
در ادامه نیز جزییات هر یک ازاین روابط مطرح شده است. انتظار میرود رویکرد سازمانی انتفاعی به توسعهای
سریعتر و عمیقتر و در نتیجه پایدارتر منجر شود.

برچسب های محصول